Privacy

Privacy

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen werken wij in afgesloten behandelruimtes en is op de registratie van uw gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Als u gebruik maakt van diensten van Fysiotherapie Gezondheidscentrum Reeshof dan hebben wij wel gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de fysiotherapeut of via de website/mail. Denk hierbij aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • BSN
  • telefoonnummer / mobiel nummer
  • gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is dat nodig?

De fysiotherapeut heeft uw (persoons)gegevens nodig voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en u vervolgens te kunnen behandelen.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens vragen wij uitsluitend als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.

In uw persoonlijk dossier zullen alleen de gegevens worden vastgelegd die relevant zijn voor of betrekking hebben op de behandeling.

Collega’s en fysiotherapeuten in opleiding kunnen deze inzien.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In onze praktijk bewaren wij uw gegevens tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

De behandelend fysiotherapeut zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling). Onze praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. U heeft recht op inzage in uw dossier en u kunt – na schriftelijke aanvraag incluisief legitimatie– een afschrift van deze gegevens ontvangen.

Wij zullen uw gegevens uitsluitend overdragen indien wij daar door de wet toe worden verplicht.

Zonder schriftelijke toestemming worden gegevens van patiënten niet aan derden verstrekt, dus ook niet aan naaste familie en bedrijfsartsen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het email adres van onze praktijk. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens en behandeldossier worden in een beveiligd computerbestand opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer of mailadres van onze praktijk. Ook kunt u via het contactformulier op onze website een bericht sturen.

Keurmerk

Binnen onze praktijk staan wij voor continu leren en verbeteren van onze eigen kennis en vaardigheden. Om dit inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van data. Vanuit deze informatie kan uw fysiotherapeut zelf zien hoe hij/ zij functioneert en kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze data worden uit de patiëntendossiers geëxtraheerd, dit zijn dus onder andere uw gegevens. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd aan het Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en zijn dus nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze manier helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Daarnaast wordt de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland.

Mocht u vragen hebben, of desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. Ook kunt u dit laten weten aan uw therapeut.

In dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.